Kardinal Stick แนะ 6 ปัจจัยเสริมให้มี การเริ่มใช้ ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม

6factors to starting cig

Kardinal Stick แนะ 6 ปัจจัยเสริมให้มี การเริ่มใช้ ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม

               จากปัญหาสถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมในเยาวชนของประเทศไทยที่มีอัตรานักใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมหน้าใหม่อายุน้อยลงเรื่อยๆจะแสดงให้เห็นถึงช่องว่างของการทำงานในการรณรงค์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของธุรกิจผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่ต้องการสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนในการก้าวสู่การทดลองการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมอย่างต่อเนื่องโดยพบว่า สัดส่วนของผู้บริโภคยาฯประจำค่อยๆ มีจำนวนลดลง แต่จำนวนที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเป็นครั้งคราวกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลดังกล่าว นับว่าเป็นสัญญาณและสถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมในอนาคตก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น แม้ว่าในหลายๆหน่วยงานจะมีความพยายามร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการสร้างการเรียนรู้รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนในการรณรงค์ถึงงอันตรายต่อการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม แต่นั่นยังถือว่าไม่เพียงพอต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลและโฆษณาอื่นๆไปได้ในเวลาเดียวกันการรณรงค์และการขับเคลื่อนดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ตอบรับพฤติกรรมและความสนใจของเยาวชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอยู่เสมอเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบการศึกษาและระบบนักศึกษาได้มีชุดการสื่อสารเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม ควันจากผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมือสอง และรู้เท่าทันกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาฯ เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในวันนี้ Kardinal Stick จึงนำบทความเกี่ยวกับ 6 ปัจจัยเสริมให้มี การเริ่มใช้ ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมาฝากกันค่ะ  

6 ปัจจัยที่เสริมให้มี การเริ่มใช้ ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม ได้แก่

ความอยากรู้อยากลอง
               ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมร้อยละ 30 เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีการเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเพราะความอยากลอง ซึ่งนั้นถือว่าเป็นธรรมชาติของกลุ่มวัยรุ่นที่มีความอยากลองเป็นเรื่องที่ท้าทายน่าตื่นเต้นและน่าสนุกสนาน ถึงแม้ว่าจะทราบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายก็ตาม แต่เนื่องด้วยปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมไม่สามารถหักห้ามใจของกลุ่มวัยรุ่นได้

การตามกลุ่มเพื่อน
               พบว่าเยาวชนผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมร้อยละ 35 เริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเพราะกลุ่มเพื่อน มักมีเพื่อนชักชวน บางกลุ่มมีความเชื่อว่า หากถ้าไม่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมจะไม่สามารถเข้ากับกลุ่มเพื่อนได้ จะไม่เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ขณะที่อีกหลายคนไม่กล้าเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเพราะกลัวเพื่อนจะล้อเลียนและไม่ให้เข้ากลุ่มนับว่าเป็นสาเหตุที่สำคัญในการชักจูงให้ผู้คนสำหรับเยาวชนหันมาเริ่มสนใจการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม

การตามอย่างคนในบ้าน
               เมื่อมีบุคคลในบ้านไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือบิดามารดาใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมจะมีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมากกว่าบุคคลที่ไม่มีผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมภายในบ้าน เพราะการเห็นการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมาตั้งแต่เด็กจึงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาและกลายเป็นเรื่องเคยชินที่หลายคนอาจมองข้ามหรือวัยรุ่นหลายคนอยากจะลองใช้ตามบ้างเพราะคิดว่าเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่ จากผลการวิจัยพบว่า บิดาหรือมารดาใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมจะทำให้ลูกมีแนวโน้มในการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมถึง 3 เท่า

การใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเพื่อเข้าสังคม
               สำหรับบางคนที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเพราะหน้าที่การงานในการเข้าสังคม การเลี้ยงสังสรรค์หรืองานเลี้ยงรับรองซึ่งมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมในสังคมนั้นเชิญชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม บางคนจะใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเฉพาะในงานสังคม ทั้งนี้เป็นความเชื่อที่ว่า ถ้าไม่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมก็จะเข้ากับกลุ่มไม่ได้รวมถึงทำธุรกิจไม่สำเร็จอีกด้วย

เพื่อลดความเครียด
               สารในควันจากผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม เมื่อสูดเข้าร่างกายจะเข้าสู่สมองภายในเวลา 8 วินาที ออกฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดแดงหดรัดตัว รวมถึงความดันโลหิตสูงขึ้น หายใจเร็วขึ้นและกระตุ้นสมองส่วนกลางทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ในระยะต้นหลายคนถึงใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมด้วยเหตุผลเพื่อคลายความเครียด แต่เมื่อปริมาณสารในสมองลดลงจะทำให้ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเกิดอาการหงุดหงิดและเครียดได้ในเวลาต่อมา นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมอยู่เสมอเพื่อคงระดับสารไว้ในร่างกายจนกลายเป็นสาเหตุของการติดผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมอย่างแท้จริง

การเชื่อกระแสโฆษณา
               สื่อโฆษณาต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมล้วนมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนอย่างมากสามารถก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะเชื่อและนิยมชมชอบในผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายห้ามสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม แต่บางประเทศที่ไม่มีกฎห้าม ก็จะมีโฆษณาทุกรูปแบบซึ่งจะทำให้เกิดการเผยแพร่ไปทั่วโลกตามการสื่อสารที่ไร้ผมแดน ยิ่งปัจจุบันอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มทำให้ปัจจุบันเยาวชนสามารถระบุสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมของต่างประเทศได้จากช่องทางที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์การโฆษณาแฝงของผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่หลีกเลี่ยงกดหมายคือการจดทะเบียนการค้าโดยใช้สัญลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเป็นสินค้าอื่นๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องเรือน รวมถึงเครื่องใช้ต่างๆ สนับสนุนต่างๆที่เน้นกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดแสดงดนตรีไทย ในต่างประเทศยังมีโฆษณาแฝงทางภาพยนตร์โดยให้ดาราที่เป็นที่ชื่นชอบใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมและให้เห็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้น จะเน้นให้เห็นถึงความทันสมัยและความเร้าใจซึ่งจะส่งผลอย่างมากในการส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเยาวชนจึงมีแนวโน้มที่จะใช้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมยี่ห้อที่มีการโฆษณาบ่อยๆ

               ดังนั้นแล้วการทำให้ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมหายไปจากสังคมไทยนั้นถือเป็นเรื่องที่ยากและไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน ทั้งที่สิ่งที่จะสามารถทดแทนเพื่อให้ความเสี่ยงลดน้อยลงยิ่งขึ้นคือการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกอย่างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ Kardinal Stick เป็นอุปกรณ์ตัวช่วยในการเลิกผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่นับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่ง เป็นการใช้ไอน้ำที่เลียนแบบควันผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมของจริงโดยจะให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมากที่สุด สิ่งสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่นั้นคือไม่มีสารทาร์หรือน้ำมันดิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็ง โดยหากใครที่อยากหาตัวช่วยในการเลิกผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม เราจึงขอแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ Kardinal Stick นับว่าเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการเลิกผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมของคุณได้อย่างแน่นอน

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account @SiamKS (มี @ ด้านหน้าด้วยนะคะ) รวดเร็วภายใน 3 นาที 🚚จัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่หน้า สินค้า Kardinal Stick ของเรา 🙇🏻‍♀️ มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ 💖

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account @SiamKS (มี @ ด้านหน้าด้วยนะคะ) รวดเร็วภายใน 3 นาที 🚚จัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง โดยคุณสามารถเลือกชมรายการสินค้าได้ที่หน้า สินค้า Kardinal Stick ของเรา 🙇🏻‍♀️ มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ 💖

%d bloggers like this:
1,682 คน สนใจสอบถาม
ในรอบ 24 ชั่วโมง
สนใจ/ขอรายละเอียด